Winkelwagen: ( 0 )

Leveringsvoorwaarden

SCHILDERSHANDGEREEDSCHAP EN FABRICAGE * EXPORT * IMPORT

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en leveringen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is.

2. Prijzen. Genoemde prijzen zijn netto exclusief BTW, tenzij anders aangeduid of overeengekomen. Wij houden ons het recht voor prijzen tussentijds te wijzigen.

3. Levering. Normaliter zullen courante goederen uit voorraad geleverd worden onvoorziene omstandigheden voorbehouden.
Indien enige goederen niet voorradig zijn, zullen de voorradige goederen direct en de niet aanwezige goederen middels een nalevering uitgeleverd worden.

4. Verpakking. Over het algemeen gelden onze prijzen inclusief verpakking, met uitzondering van duurzame emballage als kisten en fusten, welke in rekening gebracht kunnen worden.
Indien franco geretourneerd en in goede staat door ons ontvangen, zal berekende emballage teruggenomen worden tegen kostprijs

5. Indien een opdrachtgever met betaling in gebreke blijft, houden wij ons het recht voor, zonder ingebrekestelling, een rentevergoeding te berekenen van 1% per maand, vanaf de vervaldag tot aan de dag van algehele betaling, onverminderd onze rechten en aanspraken uit hoofde van wanprestatie van die opdrachtgever.
Voor rekening van die opdrachtgever komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die verband houden met incasso van de verschuldigde totaalsom.

6. Eigendomsvoorbehoud. Geleverde goederen blijven ons eigendom zolang de opdrachtgever geen volledige betaling heeft bewerkstelligd met betrekking tot de overeenkomst van
geleverde goederen of verleende diensten. In dit geval zijn wij gerechtigd, zonder enige ingebrekestelling, betreffende goederen terug te nemen, waarbij de overeenkomst ook zonder gerechtelijke tussenkomst is ontbonden. Wij houden ons het recht voor tot het vorderen van vergoeding voor schade uit gederfde winst of rente.

7. Reclames. Uiterlijk binnen 8 dagen na ontvangst der goederen kan gereclameerd worden onder overlegging van de betreffende bijgevoegde paklijst. Na deze termijn kan geen reclame meer
in behandeling genomen worden.

8. Geschillen. Alle geschillen voortvloeinde uit een overeenkomst van koop en verkoop van door ons vervaardigde en geleverde goederen zullen uitsluitend berecht worden door de
Arrondissements-Rechtbank te Zutphen, tenzij deze geschillen de bevoegdheid van de kantonrechter betreffen, in welk geval deze geschillen bij uitsluiting worden gebracht voor de
Kantonrechter te Apeldoorn.

Leveringsvoorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Zutphen, onder nummer 08817135